seedot.com CEBIT, award, Best Practice 2006, BestPractice-IT special award for the highest level of customer benefits achieved, This award is presented to the company which achieves the maximum direct or indirect benefit for their customers using their particular solution
.
seedot.com offer more than services - we offer SOLUTIONS
.
.

Вход за клиенти

Регистрация

Търсене
 


Начало » Продукти » seedot ERP® » seedot Enterprise Resource Planning (ERP)®

seedot Enterprise Resource Planning (ERP)®


Всичко от което имате нужда и всичко което искате за оптимизирането на
Вашите Бизнес процеси това е seedot ERP®

Връчването на Наградата "BestPractice-IT 2006 Специална награда за оптимално решение на нуждите на клиента"  на CEBIT Хановер на 10 Март 2006 е едно заслужено признание в световен мащаб на нашето ниво на обслужване, индивидуалния подход към клиентите ни и оптималните РЕШЕНИЯ които създаваме за тях.

Какво е seedot ERP®

Накратко, seedot ERP® представлява комбинация от: Най-добрите практики за бизнес управление и съвременните технологии, което позволява интегрирането на информационните технологии в основните бизнес процеси на компанията с цел подобряване на нейните резултати.

• системата за управление на ресурсите на Вашата Фирма, интегрираща всички аспекти на бизнеса – производство, продажби, маркетинг, планиране, контрол на инвентара, проследяване на поръчките, обслужване на клиентите, финансите и човешките ресурси;
• софтуерно решение, което се използва за осъществяване на ежедневните бизнес операции, обикновено състоящо се от няколко модула - финансов, производствен, маркетингов и др. Всеки от модулите използва информация, съхранявана в една обща база данни (което елиминира възможността за дублиране на данните);
• Внедряването на seedot ERP® може да бъде частично или цялостно, като при всеки случаи е необходимо специално проучване на всички бизнес процеси на компанията.

Защо seedot ERP®

• Разликата между seedot ERP® и другите типове информационни системи (счетоводна, складова, за следене на продажбите и др. ) е използването на обща база данни на различните модули;
• гарантира минимални разходи за поддръжка;
• максимално лесна актуализация;
• надеждност на информацията;
• при необходимост seedot ERP® може да бъде интегриран с всяка информационна система, специфична за определен тип бизнес, когато това е неизбежно или наложително

Предимствата на seedot ERP®

Има много начини, по които seedot ERP® система може да подобри работата на всяка компания. Интегрирането на различните бизнес процеси в организацията неминуемо води до повишаване на конкурентоспособността и съответно на финансовите показатели на фирмата. Сред основните предимства, доказани от опита на компаниите, внедрили seedot ERP® са:

• Повече контрол върху фактурирането и обработката на плащанията;
• Намаляване броя и обема на хартиените документи;
• Драстично съкращаване на сроковете за търсене и предоставяне на информация;
• По-голяма точност на информацията, повече детайлност и по-добро представяне;
• Подобряване на контрола върху разходите;
• По-бърза реакция при запитвания от клиенти и подобряване на цялостното им обслужване;
• Увеличаване на производителността, без да се увеличава фирмения персонал;
• По-ефективно събиране на вземанията;
• По-добър контрол и разрешаване на проблеми от всякакво естество в различните бизнес процеси
• Възможност за по-бърза реакция при промяна на пазарната среда и бизнес операциите;
• Постигане на безспорно предимство чрез подобряване на бизнес процесите;
• Подобряване на взаимодействието доставки-търсене с отдалечени клонове на компанията;
• Унифициране на базата данни за клиентите;
• Подобряване на вътрешните дейности чрез поддръжката на различни данъчни структури, схеми за фактуриране, различни валути, езици и отчетни периоди;
• Подобряване на достъпа до информация и управлението.

Внедряването на seedot ERP® вече не се възприема основно като ИТ проект, а по-скоро като цялостна инициатива (ИТ решение) с ефект върху всички елементи от бизнес процесите във фирмата. seedot ERP® е решението което успя да пробие и да е валидно не само за големите международни организации, а е достъпно за все по-голяма аудитория, включваща малките и средни предприятия (МСП).

При внедряването на seedot ERP® трябва да се гледа като на бизнес проект с конкретно ИТ решение, който осигурява възможност за преосмисляне на бизнес процесите и промяна на начина на работа чрез използване на ИТ.

Фактори за успех при внедряване на seedot ERP®

Преди няколко години цената на тези системи беше непосилна за компаниите. Добрата новина е че със seedot ERP® вие вече можете да си го позволите. Самия процес при внедряването на seedot ERP® е по-бърз и оттам разходите за осъществяване на успешен ERP проект намаляват.

• Ясно дефиниране на целите;
• Определяне на реалистична дата за осъществяване на проекта;
• МАКСИМАЛНО персонализиране на продукта;
• Разработването на seedot ERP® е точно съобразено с нуждите и бизнес процесите на компанията;
• Индивидуален подход към всяка компания съобразени с нейните бизнес процеси;
• Балансиран екип за изпълнение на проекта (консултанти и вътрешен персонал);
• Поемане на отговорност и ангажиране с осъществяване на планираните промени

За да успее да извлече оптималната и максимална полза от seedot ERP®, ръководителите на компаниите и техния персонал заедно с нас трябва предварително и подробно да дискутираме, оптимизираме и опознаем всички бизнес процеси, техните възможности, предимства и недостатъци;
Реалното ангажиране на мениджмънта е ключов фактор в осъществяването на проекта. Много често ръководителите на компанията смятат, че след вземането на решение за внедряване на seedot ERP® тяхното задължение към проекта минава на втори план. Подобно поведение неминуемо се отразява върху качеството на внедряването и съответно на постигнатите резултати. Ангажирането на мениджмънта и персонала гарантира гладкото и постепенно внедряване на seedot ERP®.

Не на последно място трябва да бъдат споменати и честите проблеми при обучението на персонала за работа с новата система. По една или друга причина промяната на статуквото се възприема негативно от много хора, които съответно съзнателно или несъзнателно пречат на осъществяването на проекта. Мениджърският екип трябва добре да подготви персонала за предстоящите промени, като това със сигурност ще помогне за успешното внедряване на системата. Нашето ноу хау в тази ситуация е да работим заедно с персонала и мениджърския екип, като целта е да направим максимално оптимизирана система, с която да се работи лесно и бързо, даже без нужда от обучение. Тя просто е достатъчно лесна за ползване!
 

Ако желаете да се запознаете подробно с seedot ERP®, моля свържете се с нас:
info@seedot.com или на тел: 0888 531345


 

© 1995-2006 seedot.com
e-mail:

Последна промяна:

ЁўЁІëãЁ¤ðñЁєЁЁ åçЁЁЁє english german

IC Tallent Bulgaria   World Summit on the information society   Best Practice IT 2006

Принтира� тази страницаПринтира� тази страница Add  this page to your favorites! Add this page to your favorites! | Send to a friend